Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren

Door op een willekeurige link op deze pagina te klikken geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.

 

Voorwaarden

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4)
OPMERKING: Verkoop van Goederen en/of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de Koper met deze Voorwaarden. Elke aanvaarding van het aanbod van de Verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot aanvaarding van deze Voorwaarden en Verkoper aanvaardt uitdrukkelijk geen aanvullende of afwijkende voorwaarden die door de Koper voorgesteld worden. Geen enkel document gerelateerd aan toegang tot een gebouw of (productie) locatie kan worden geacht hiervan af te wijken, ook niet indien ondertekend door een vertegenwoordiger van de Verkoper. Een order voor het uitvoeren van werkzaamheden of voor het leveren van Goederen aan Koper door Verkoper, houdt instemming van de Koper in met deze Voorwaarden. Elke offerte van Verkoper komt 30 dagen na de offertedatum te vervallen, tenzij anderszins in de offerte of in de Overeenkomst is vermeld, en kan vóór ontvangst van de aanvaarding van Koper door Verkoper worden gewijzigd of ingetrokken.
 

1.    Definities
"Koper" betekent de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de Verkoper Goederen en/of Diensten levert onder de Overeenkomst.

"Overeenkomst" betekent de overeenkomst die ondertekend is door beide partijen, of de aankooporder die ondertekend is door de Koper en die door de Verkoper schriftelijk aanvaard is, voor de verkoop van Goederen en/of Diensten, samen met deze Voorwaarden, de definitieve offerte van de Verkoper, de overeengekomen omvang van de werkzaamheden en de orderaanvaarding van de Verkoper. In het geval van tegenstrijdigheden hebben deze Voorwaarden voorrang ten opzichte van andere documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst.

"Contractprijs" betekent de overeengekomen prijs vermeld in de Overeenkomst voor het leveren van Goederen en/of Diensten, inclusief aanpassingen (indien van toepassing) conform de Overeenkomst.

“Fraude” betekent een opzettelijke en foutieve daad, of een opzettelijke nalatigheid, beide met de intentie om schade, slagen of verwondingen toe te brengen.

“Grove Fout” betekent elke foutieve handeling zonder rekening te houden met een gekend of duidelijk aanwezig risico hetwelk zo ernstig is dat het zeer waarschijnlijk is dat schade zou worden berokkend, en begaan met een kennelijke onverschilligheid voor de gevolgen.

"Gevaarlijke Stoffen" betekent giftige of gevaarlijke stoffen, gevaarlijk materiaal, gevaarlijk afval, gevaarlijke Goederen, radioactief materiaal, petroleum of van petroleum afgeleide producten of bijproducten, andere chemicaliën, stoffen, materialen of uitstoot die gereguleerd, vermeld of gecontroleerd wordt door een nationale, staats-, provinciale of lokale wet, voorschrift, regel of andere wettelijke vereiste van de Verenigde Staten ("VS") of het land van de locatie.

"Insolvent/failliet" betekent dat een partij insolvent is, een overdracht van activa doet ten behoeve van haar schuldeisers, een ontvanger of trustee heeft aangesteld voor zijn bezittingen, een faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard conform een faillissement-, insolventie- of liquidatiewet.

"Goederen" betekent de apparatuur, onderdelen, materialen, benodigdheden, software en andere Goederen die de Verkoper gaat leveren conform de Overeenkomst.

"Verkoper" betekent de entiteit die de Goederen levert of de Diensten uitvoert onder de Overeenkomst. "Diensten" betekent de Diensten die de Verkoper overeenkomt uit te voeren conform de Overeenkomst.
"Locatie" betekent de plek waar de Goederen gebruikt of Diensten uitgevoerd worden, exclusief de locatie van de Verkoper van waaruit hij Diensten uitvoert.

"Voorwaarden" betekent deze "Voorwaarden voor verkoop van Goederen en/of Diensten", inclusief relevante aanvullende voorwaarden conform artikel 18, samen met eventuele aanpassingen of aanvullende voorwaarden die specifiek vermeld worden in de definitieve offerte of door de Verkoper specifiek schriftelijk zijn overeengekomen.

2.    Betaling
2.1    De Koper dient alle gefactureerde bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum in euro’s aan Verkoper te voldoen, zonder recht van verrekening. Wanneer de contractprijs minder is dan twee honderd en vijftig duizend Euro (€250.000,=) dan heeft de Verkoper heeft recht op vergoeding van alle kosten in verband met de levering van Goederen of de uitvoering van de Diensten door Verkoper op het moment dat deze zijn geleverd of Diensten zijn uitgevoerd. Wanneer de contractprijs € 250.000, = of meer bedraagt, dient deze in gedeelten te worden betaald, te beginnen met vijfentwintig procent (25%) bij plaatsing van de order, en wel zodanig dat negentig procent (90%) van de contractprijs vóór de geplande verzending wordt ontvangen. Diensten worden gefactureerd na uitvoering ("Voortgangsbetalingen"). Over elk achterstallig bedrag is Koper maandelijks vertragingsrente verschuldigd tegen een percentage van 1,5% of de maximale wettelijke rente, afhankelijk van welk percentage lager ligt, waarbij een gedeelte van een kalendermaand als volle kalendermaand geldt.
2.2    Als en wanneer daartoe redelijkerwijze verzocht door Verkoper in het geval van wijziging in de solvabiliteit van de koper, dient de Koper op eigen kosten zekerheden in de vorm van een onherroepelijke, onvoorwaardelijke kredietbrief aan toonder op te stellen of een bankgarantie af te geven, die proportionele betalingen toelaat die Koper uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is alsmede waarmerking van de kosten en de betalingsgronden mogelijk maakt, inclusief annulerings- en beëindigingskosten ("Betalings- verzekering").   Een dergelijke betalingszekerheid dient (a) in een aanvaardbare vorm te zijn en uitgegeven of bevestigd worden door een bank die door de Verkoper geaccepteerd wordt, (b) betaalbaar te zijn aan de loketten van de geaccepteerde of bank handelend als tussenpersoon (c) gesteld te zijn ten minste zestig
(60) dagen vóór de vroegst geplande verzending van Goederen of aanvang van Diensten en (d) in stand te worden gehouden tot minstens negentig (90) dagen na de laatste geplande verzending van Goederen, of indien later: voltooiing van alle Diensten en de ontvangst door de Verkoper van de laatste betaling die verplicht is volgens de Overeenkomst. Koper dient de bedragen, op eigen kosten, van de kredietbrief te verhogen en/of de geldigheidsperiode(n) daarvan te verlengen en/of overige wijzigingen in de kredietbrief aan te brengen binnen tien (10) werkdagen na een kennisgeving van Verkoper dat de betreffende verhoging, verlenging of wijziging nodig is voor het betaalbaar worden van hetgeen verschuldigd is.

2.3    Verkoper is niet verplicht uitvoering van de Overeenkomst te starten of voort te zetten tenzij en totdat de vereiste betalingszekerheid ontvangen en van kracht is en alle toepasselijke Voortgangsbetalingen ontvangen zijn. Voor iedere dag dat de Voortgangsbetalingen of een betalingszekerheid te laat ontvangen wordt, heeft de Verkoper het recht op een overeenkomstige verlenging van de planning. Als de Verkoper op eender welk moment redelijkerwijze vaststelt dat de financiële gesteldheid of betaalgeschiedenis van de Koper het voortzetten van de uitvoering van de Overeenkomst niet rechtvaardigt, heeft de Verkoper het recht volledige of gedeeltelijke betaling te verlangen, of de betalingen anderszins anders in te delen, aanvullende betalingszekerheden te eisen, de uitvoering op te schorten, of de Overeenkomst te ontbinden.
 

3.    Belastingen
De Verkoper is verantwoordelijk voor de tijdige afdracht van alle van overheidswege geheven vennootschapsbelasting en loonbelasting jegens verkoper, diens werknemers of onderaannemers uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst dan wel de uitvoering van of betaling voor werkzaamheden ingevolge deze overeenkomst ("Belastingen van Verkoper"). Koper is verantwoordelijk voor de tijdige afdracht en voldoening van alle verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen of overige kosten van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot waarderechten, verbruiksbelastingen, accijnzen, franchisekosten, bruto ontvangstkosten, invoerheffingen, vergunningskosten, zaakbelastingen, omzetbelastingen, zegelbelastingen, opslagkosten, overdrachtsbelastingen en btw alsmede alle overige inhoudingen, boetes, naheffingen en, rente ter zake), niet zijnde belastingen van Verkoper, welke van overheidswege aan koper, diens werknemers of onderaannemers worden opgelegd uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst dan wel de uitvoering van of betaling voor werkzaamheden ingevolge deze overeenkomst ("Belastingen van Koper"). Alle betalingen die ingevolge deze overeenkomst door Koper aan Verkoper verschuldigd zijn, zullen voor het volledige bedrag van de contractprijs plaatsvinden, zonder korting of aftrek in verband met belastingen van Koper. Indien koper belastingen van koper aftrekt of inhoudt, dient Koper extra bedragen aan Verkoper te voldoen zodat het bedrag dat Verkoper feitelijk ontvangt, gelijk is aan de volledige contractprijs zonder toepassing van inhoudingen of aftrek vanwege belastingen van Koper. Koper dient binnen één maand aan Verkoper correcte, officiële bewijzen te overleggen van de bevoegde overheidsinstanties ter zake van de afgetrokken of ingehouden belastingen.

 

4.    Leveringen, eigendomsoverdracht, risico op verlies, opslag
Voor verzending binnen het land van oorsprong of fabricage van de Producten, inclusief verzendingen van het ene land binnen de Europese Unie (“EU”) naar het andere, zal Verkoper de Producten FCA (free carrier) vanaf de faciliteit, plaats van fabricage of opslagplaats van Verkoper aan Koper leveren (Incoterms 2010). Voor alle overige exportverzendingen zal Verkoper de Producten aan Koper FCA (free carrier) haven van export leveren (Incoterms 2010). Koper zal naar keuze van Verkoper alle leveringskosten betalen dan wel de verzendkosten plus 25% aan Verkoper vergoeden. Deelleveringen zijn toegestaan. Indien de geleverde Goederen qua hoeveelheid, soort of prijs niet in overeenstemming zijn met hetgeen in de leveringsfactuur is gespecificeerd, dient Koper dit binnen 10 dagen na ontvangst aan Verkoper te berichten. Verkoper mag de Producten geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip van levering leveren. Levertijden 
zijn bij benadering en kunnen afhankelijk zijn van de prompte ontvangst door Verkoper van alle materialen en informatie die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden zonder oponthoud te kunnen voortzetten. Diensten worden geacht te zijn aanvaard door de Koper indien de Koper de Verkoper niet binnen tien (10) dagen na ontvangst of uitvoering, van gebreken op de hoogte stelt.

4.2    Voor verzendingen die niet geëxporteerd worden, gaat het eigendom van Goederen over op de Koper op het moment van levering conform paragraaf 4.1. Voor exportverzendingen de opslagruimte van de Verkoper buiten de VS, gaat het eigendom over op de Koper op het moment van levering conform paragraaf 4.1. Voor verzendingen van de VS naar een ander land gaat het eigendom direct op de Koper over wanneer de goederen het grondgebied, territoriale wateren of luchtruim van de VS verlaten hebben. Het Verdrag van de Verenigde Naties van 1982 inzake het recht van de zee is van toepassing op de territoriale wateren van de VS. Voor alle andere verzendingen gaat het eigendom van Goederen over op de Koper zodra (i) de haven van export verlaten is direct nadat de Goederen geklaard zijn voor export of (ii) zodra ieder item het territoriaal land, water of luchtruim van het verzendende land verlaten heeft. Als Koper de export of de intracommunautaire verzending regelt, overhandigt Koper aan Verkoper een bewijs van export of intracommunautaire verzending dat goedgekeurd is voor de relevante belasting- en douaneautoriteiten. De eigendom van Diensten gaat op Koper over zodra de Diensten zijn uitgevoerd. Onverminderd het vorenstaande gaat met betrekking tot software die ingevolge de Overeenkomst door Verkoper ter beschikking wordt gesteld uitsluitend de licentie conform het hierboven bepaalde over en blijft de eigendom van de Verhuurde Apparatuur te allen tijde bij Verkoper berusten.

4.3    Het risico van verlies gaat na levering over op Koper conform paragraaf 4.1, met uitzondering van exportverzendingen vanuit de VS, waarbij het risico van verlies overgaat op de Koper samen met de eigendomsoverdracht.

4.4    Indien de Goederen of gerepareerde Goederen vanwege een niet aan Verkoper toe te rekenen oorzaak niet aan Koper kunnen worden verzonden of niet door Koper in ontvangst kunnen worden genomen, zal Verkoper Koper hiervan in kennis stellen en kan Verkoper de Goederen vervolgens naar een opslagfaciliteit, met inbegrip van een faciliteit binnen de plaats van fabricage of reparatie, of naar een overeen te komen vrachtvervoerder verzenden. Indien Verkoper Producten in opslag plaatst, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: (i) de eigendom en het risico gaan alsdan onmiddellijk op Koper over, voorzover zulks niet reeds eerder is geschied en de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden;; (ii) alle bedragen die anders aan Verkoper verschuldigd zouden worden op het tijdstip van levering of verzending, zijn alsdan verschuldigd zijn op het moment van indiening van de facturen van Verkoper; (iii) alle (on)kosten met betrekking tot de opslag die door Verkoper worden gemaakt, zullen door Koper verschuldigd zijn op het moment van indiening van de facturen van Verkoper; en (iv) voor zover mogelijk naar het redelijk oordeel van Verkoper, zal Verkoper de levering van de Goederen en gerepareerde Goederen op de oorspronkelijk overeengekomen plaats van levering hervatten, mits alle bedragen die krachtens dit artikel aan Verkoper zijn verschuldigd, zijn voldaan.

4.5    Als reparatiediensten uitgevoerd worden aan apparatuur van Koper in de faciliteit van de Verkoper, is de Koper te allen tijde verantwoordelijk voor en behoudt de Koper het risico op verlies van dergelijke apparatuur, met dien verstande dat de Verkoper aansprakelijk is voor schade aan de apparatuur als deze in de faciliteit van de Verkoper is, in de mate waarin dergelijke schade veroorzaakt is door nalatigheid van de Verkoper.

 

5.    Garantie
5.1    Verkoper garandeert dat Goederen vrij van defecten in materiaal, arbeid en eigendom geleverd worden en dat de Diensten op een vakkundige, zorgvuldige wijze conform de onderling overeengekomen specificaties zullen worden verricht.

5.2    De garantie voor Goederen vervalt één (1) jaar na eerste gebruik of achttien (18) maanden na levering, al naargelang welke datum het eerst komt, met uitzondering van software, waarvoor een garantie geldt van negentig (90) dagen vanaf levering. De garantie voor Diensten vervalt één (1) jaar na uitvoering van de dienst, met uitzondering van aan software gerelateerde Diensten, hiervoor geldt een garantie van negentig (90) dagen.

5.3    Als Goederen en/of Diensten niet voldoen aan bovenstaande garanties, stelt de Koper de Verkoper direct schriftelijk in kennis, vóór het verstrijken van de garantieperiode. Verkoper zal wanneer mogelijk (i) defecte Goederen repareren of vervangen en (ii) foutieve Diensten opnieuw uitvoeren. Als, ondanks de redelijke inspanningen van de Verkoper, een niet-voldoend product niet gerepareerd of vervangen kan worden, of niet-voldoende Diensten niet opnieuw uitgevoerd kunnen worden, restitueert de Verkoper de bedragen die door de Verkoper voor dergelijke niet-voldoende Goederen en/of Diensten betaald zijn. Door reparatie, vervanging of opnieuw uitvoeren onder garantie door de Verkoper wordt de betreffende garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Koper verkrijgt instemming van de Verkoper over de specificaties van testen die gepland worden om vast te stellen of er sprake is van non-conformiteit.

5.4    Koper draagt de toegangskosten voor de herstelwerkzaamheden van Verkoper onder de garantie (inclusief verwijdering en vervanging van systemen, installaties of andere onderdelen van de faciliteit van de Koper), de installatie, ontsmetting, her-installatie en transport van defecte Goederen naar Verkoper en terug naar de Koper.

5.5    De onderhavige garanties en verhaalsmogelijkheden zijn afhankelijk van (a) juiste opslag, installatie, gebruik, bediening en onderhoud van Goederen, (b) het bijhouden door de Koper van nauwkeurige en volledige staten van gebruik en onderhoud tijdens de garantieperiode en het overleggen van deze staten aan de Verkoper en (c) aanpassing of reparatie van Goederen en/of Diensten uitsluitend zoals schriftelijke toegestaan door Verkoper. Door het niet naleven van dergelijke voorwaarden vervalt de garantie. Verkoper is niet verantwoordelijk voor normale slijtage.

5.6    Dit artikel 5 bevat de exclusieve verhaalsmogelijkheden voor alle vorderingen op basis van een fout of defect in Goederen en/of Diensten, ongeacht wanneer de fout of het defect optreedt, en of vorderingen, hoe ook beschreven, gebaseerd is op een contractuele overeenkomst, garantie, schadeloosstelling, onrechtmatige daad/buiten contractuele aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins. De in dit artikel 5 verleende garanties zijn exclusief en treden in de plaats van alle andere garanties en voorwaarden, schriftelijk, mondeling, stilzwijgend of wettelijk.

 

6.    Geheimhouding
6.1    Verkoper en Koper (naar gelang de context: de "Mededelende Partij") kunnen de andere partij (wat betreft ontvangen informatie de "Ontvangende Partij") vertrouwelijke informatie verstrekken in verband met de Overeenkomst. "Vertrouwelijke informatie" betekent (a) informatie die schriftelijk wordt aangeduid als “confidential”, “proprietary”, "vertrouwelijk" of "bedrijfseigen" door de Mededelende Partij ten tijde van de schriftelijke openbaarmaking en (b) informatie die mondeling wordt aangeduid als “confidential”, “proprietary”, "vertrouwelijk" of "bedrijfseigen" door de Mededelende Partij ten tijde van mondelinge of visuele openbaarmaking en die binnen twintig (20) dagen na mondelinge of visuele openbaarmaking schriftelijk bevestigd is als "vertrouwelijk" of "bedrijfseigen". Daarnaast worden prijzen voor Goederen en/of Diensten beschouwd als vertrouwelijke informatie van de Verkoper.
6.2    De ontvangende partij verplicht zich ertoe: (i) de vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken in relatie tot de Overeenkomst en gebruik van Goederen en/of Diensten, (ii) redelijke maatregelen te treffen om openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie aan derden te voorkomen en (iii) de vertrouwelijke informatie niet bekend te maken aan een concurrent van de Mededelende Partij. Niettegenstaande deze beperkingen (a) kan Verkoper vertrouwelijke informatie bekendmaken aan zijn dochterondernemingen en onderaannemers met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst, (b) een ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie bekendmaken aan zijn auditors, (c) Koper kan vertrouwelijke informatie bekendmaken aan financieringspartijen die Koper nodig heeft voor financiering voor het uitvoeren van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, en (d) een ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie bekendmaken aan een andere derde partij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Mededelende Partij, en in ieder geval alleen zolang de ontvangende partij een geheimhoudingsverklaring van dergelijke onderaannemers, auditors, financieringspartijen of goedgekeurde derde partijen heeft waarin de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie verboden wordt en verder op voorwaarde dat de ontvangende partij verantwoordelijk blijft voor onbevoegd gebruik of openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie. De ontvangende partij retourneert of vernietigt op verzoek van Mededelende Partij alle exemplaren van vertrouwelijke informatie, met uitzondering van de mate waarin een specifieke voorwaarde van de Overeenkomst ontvangende partij recht geeft één exemplaar van vertrouwelijke informatie te behouden. De Verkoper mag ook één archiefexemplaar van de vertrouwelijke informatie van de Koper behouden.

6.3    De verplichtingen uit dit artikel 6 zijn niet van toepassing op een deel van de vertrouwelijke informatie die: (i) algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek op andere wijze dan na openbaarmaking van ontvangende partij, zijn medewerkers of dochterondernemingen, (ii) beschikbaar is of wordt voor ontvangende partij op niet-vertrouwelijke basis via een andere bron dan Mededelende Partij als de bron niet, naar beste weten van de ontvangende partij, onderhavig is aan een geheimhoudingsverplichting van Mededelende Partij, (iii) onafhankelijk opgesteld is door ontvangende partij, haar medewerkers of dochterondernemingen, zonder verwijzing naar de vertrouwelijke informatie, (iv) conform de wet of een geldige wettelijke procedure openbaar gemaakt moet worden, op voorwaarde dat ontvangende partij die in reactie op dergelijke eisen de openbaarmaking van tevoren bekend maakt aan Mededelende Partij en redelijk samenwerkt om te proberen de vertrouwelijke informatie geheim te houden.

6.4    Iedere Mededelende Partij garandeert dat hij het recht heeft de informatie bekend te maken die hij openbaar maakt. Koper noch Verkoper doet een openbare mededeling over de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.   Met betrekking tot een individueel clausule van vertrouwelijke informatie vervallen de beperkingen in dit artikel 6 vijf (5) jaar na datum van openbaarmaking. Artikel 6 treedt niet in de plaats van afzonderlijke vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsverklaringen die getekend zijn door de partijen

 

7.    Intellectueel eigendom
7.1    Verkoper verdedigt en vrijwaart Koper tegen elke vordering door een niet-gelieerde derde partij (een "Claim") die stelt dat Goederen en/of Diensten verstrekt onder de Overeenkomst een inbreuk vormen op een patent in de VS, een lidstaat van de EU of het land van de locatie (op voorwaarde dat er een corresponderend patent is uitgegeven door de VS of een lidstaat van de EU), of een copyright of handelsmerk geregistreerd in het land van de locatie, op voorwaarde dat de Koper (a) de Verkoper direct schriftelijk op de hoogte stelt van de claim, (b) geen aansprakelijkheid toegeeft en geen stelling neemt tegen de Verkoper, (c) de Verkoper het alleenrecht geeft de claim te verdedigen en af te handelen en (d) de Verkoper volledig inzicht en redelijke assistentie biedt als nodig om de claim te verdedigen.

7.2    Paragraaf 7.1 is niet van toepassing en Verkoper heeft geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot een claim die gebaseerd is op (a) Goederen en/of Diensten die zijn aangepast of herzien, (b) de combinatie van een product of dienst met andere Goederen en/of Diensten als een dergelijke combinatie een basis is van de vermeende inbreuk, (c) het niet implementeren door de Koper van een update die geleverd is door de Verkoper waardoor de claim voorkomen had kunnen worden, (d) onbevoegd gebruik van Goederen en/of Diensten of, (e) Goederen en/of Diensten die gemaakt of uitgevoerd zijn volgens specificaties van Koper.

7.3    Mochten Goederen en/of Diensten, of een deel daarvan, het onderwerp worden van een Claim, dan kan de Verkoper naar eigen inzicht (a) voor de Koper het recht verkrijgen het product of de dienst te blijven gebruiken, of het toepasselijke deel daarvan, (b) het Product/de Dienst geheel of gedeeltelijk aanpassen zodat dit/deze geen inbreuk maakt, of, (c) als (a) of (b) niet werkt, inbreuk makende Goederen en/of Diensten intrekken en de prijs die door Verkoper ontvangen is voor de inbreuk makende Goederen en/of Diensten te restitueren.

7.4    Artikel 7 bevat de exclusieve aansprakelijkheid van Verkoper voor inbreuk op intellectueel eigendom door Goederen en/of Diensten.

7.5    Elke Partij behoudt het eigendomsrecht op alle vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom zoals het geval was vóór de Overeenkomst. Alle nieuwe intellectuele eigendom die verkregen of gemaakt wordt door Verkoper tijdens uitvoering van de Overeenkomst, zowel alleen als in samenwerking met Koper, wordt exclusief eigendom van de Verkoper. De Koper verplicht zich overdrachtsdocumenten te ondertekenen als nodig om dit resultaat te bereiken.

 

8.    Vrijwaring
De Koper en Verkoper (als "vrijwarende partij") vrijwaren de andere partij (als "gevrijwaarde partij") tegen alle claims van derden, op grond van persoonlijk letsel of schade aan het tastbare eigendom van de derde, voor zover veroorzaakt door nalatigheid van de vrijwarende partij in verband met de Overeenkomst. Wanneer het letsel of de schade veroorzaakt is door gezamenlijke nalatigheid van Koper en Verkoper, worden de kosten of onkosten daarvan gedragen door elke partij naar rato van diens mate van nalatigheid. Geen enkel deel van de Goederen of locatie wordt in verband met de vrijwaringsverplichting van de Verkoper beschouwd als eigendom van een derde partij.

 

9.    Verzekering
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst houdt Verkoper de volgende verzekeringsdekking ter bescherming aan: (i) bedrijfsongevallen, werkgeversaansprakelijkheid en andere wettelijk verplichte verzekeringen met betrekking tot arbeidsgerelateerd letsel of ziekte van werknemers van Verkoper in de vorm en voor bedragen als wettelijk vereist, (ii) WA-verzekering met een gecombineerde enkele limiet van $2.500.000,=, en (iii) Commerciële algemene aansprakelijkheids- of openbare aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijke verwondingen en materiële schade met een gecombineerde enkele limiet van $2.500.000,=. Indien contractueel vereist, overhandigt Verkoper een verzekeringsbewijs ten bewijze van de dekking.

 

10.    Overmacht
Verkoper is niet aansprakelijk en wordt niet geacht in gebreke te zijn onder de Overeenkomst voor zover de nakoming door Verkoper, direct of indirect, vertraagd of verhinderd worden door een oorzaak buiten zijn redelijke controle, of een gewapend conflict, terroristische misdrijven of dreigingen van terrorisme, epidemieën, stakingen of andere arbeidsverstoringen of het handelen of nalaten van een overheidsinstantie of van de Koper of contractanten of leveranciers van de Koper (“Overmacht”). Als zich een overmachtssituatie voordoet, wordt de planning voor uitvoering van de werkzaamheden door de Verkoper verlengd met de tijd die verloren is gegaan door de gebeurtenis plus zoveel extra tijd als nodig om de gevolgen van de gebeurtenis ongedaan te maken. Als het handelen of nalaten van de Koper of diens contractanten, onderaannemers, of leveranciers de vertraging veroorzaken, heeft de Verkoper ook recht op een overeenkomstige redelijke aanpassing van de contractprijs.

 

11.    Beëindiging en opschorting
11.1    Koper kan de Overeenkomst (of een deel daarvan) beëindigen als de Verkoper (1) insolvent/failliet wordt, of (ii) een wezenlijke inbreuk maakt op de Overeenkomst waarvoor geen contractuele compensatie is vastgelegd, op voorwaarde dat: (a) Verkoper eerst een gedetailleerde schriftelijke kennisgeving van de niet- nakoming en van de intentie van Koper om de Overeenkomst te beëindigen doet toekomen en (b) de Verkoper binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving niet begonnen is met het ongedaan maken van de niet-nakoming.

11.2    Indien Koper de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig paragraaf 11.1, (i) vergoedt Verkoper de Koper het verschil tussen dat deel van de contractprijs dat is toe te kennen aan de beëindigde werkzaamheden en de werkelijke kosten die redelijkerwijs door de Verkoper zijn gemaakt om dat deel uit te voeren en (ii) Koper betaalt aan Verkoper (a) het deel van de   contractprijs dat is toe te kennen aan voltooide werkzaamheden, (b) gemaakte leasekosten en (c) kosten voor Diensten die zijn uitgevoerd voor de beëindigingsdatum. Het bedrag dat verschuldigd is voor de Diensten dient bepaald te worden aan de hand van het schema met mijlpalen (voor voltooide mijlpalen) en tarieven die zijn vastgelegd in de Overeenkomst (voor werk aan nog niet behaalde mijlpalen en waar er geen schema met mijlpalen bestaat), als van toepassing of, waar er geen mijlpalen en/of tarieven zijn vastgelegd in de Overeenkomst, tegen de dan geldende standaard uurtarieven en materiaalkosten van de Verkoper.

11.3    Verkoper kan de Overeenkomst (of een relevant deel daarvan) direct opschorten of beëindigen als (i) Koper insolvent/failliet raakt of (ii) wezenlijk inbreuk maakt op de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het niet of vertraagd bieden van een betaalverzekering door Koper, het niet of te laat doen van een verschuldigde betaling of het niet of te laat nakomen van betalingscondities.

11.4    Als de Overeenkomst (of een deel daarvan) beëindigd wordt om een andere reden dan verzuim door de Verkoper conform paragraaf 11.1, betaalt de Koper de Verkoper voor alle voltooide Goederen, gemaakte leasekosten en uitgevoerde Diensten voor de beëindigingsdatum, plus kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn door Verkoper in verband met de beëindiging. Het bedrag dat verschuldigd is voor de Diensten dient bepaald te worden aan de hand van het schema met mijlpalen (voor voltooide mijlpalen) en tarieven die zijn vastgelegd in de Overeenkomst (voor werk aan nog niet behaalde mijlpalen en waar er geen schema met mijlpalen bestaat), als van toepassing, of, waar er geen mijlpalen en/of tarieven zijn vastgelegd in de Overeenkomst,  
11.5    tegen de dan geldende standaard uurtarieven en materiaalkosten van de Verkoper. Daarnaast betaalt de Koper de Verkoper annuleringskosten gelijk aan 80% van de contractprijs van toepassing op niet voltooide, op maat gemaakte Goederen en 15% van de contractprijs van toepassing op alle andere niet voltooide Goederen.

11.6    Koper of Verkoper mag de Overeenkomst (of een deel daarvan) direct beëindigen na twintig (20) dagen na voorafgaande kennisgeving, als sprake is van een overmachtssituatie (zoals beschreven in artikel 10) die langer duurt dan honderdtwintig (120) dagen.   In een dergelijk geval betaalt de Koper de Verkoper de verschuldigde bedragen zoals beschreven in paragraaf 11.4, exclusief de annuleringskosten voor onvoltooide Goederen.

11.7    De Koper betaalt alle redelijke kosten die gemaakt zijn door de Verkoper met betrekking tot een opschorting, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor terugneming, incasso, demobilisatie/hermobilisatie en kosten van opslag tijdens opschorting. De planning voor de verplichtingen van de Verkoper wordt verlengd met een tijdsperiode die redelijkerwijs nodig is om de effecten van een opschorting ongedaan te maken.


 

12.    Naleving van wetten, codes en standaarden
12.1    Verkoper dient zich te houden aan wetten die van toepassing zijn op de fabricage van Goederen en de uitvoering van Diensten. Koper dient zich te houden aan wetten die van toepassing zijn op de toepassing, bediening, gebruik en verwijdering van Goederen en/of Diensten.

12.2    De verplichtingen van de Verkoper zijn gebaseerd op voorwaarde van de naleving door de Koper van alle Amerikaanse en andere van toepassing zijnde handelswetten en -voorschriften. De Koper verscheept, herexporteert, verandert de koers van of verplaatst de Goederen niet anders dan van en naar het uiteindelijke land van bestemming zoals verklaard door Koper en vastgelegd als uiteindelijke bestemming op de factuur van de Verkoper.

12.3    Onverminderd al het overige bepaalde, dient Koper tijdig de verplichte vergunning, licentie, vrijwaring, toevoeging, registratie en andere autorisatie, inclusief maar niet beperkt tot bouw- en milieuvergunningen, importvergunningen, milieu-effecttaxaties en deviezenautorisaties, verplicht voor de wettige uitvoering van Diensten op de locatie of uitvoering van de verplichtingen van de Koper te verkrijgen, met dien verstande dat Verkoper een licentie of registratie verkrijgt die nodig is voor de Verkoper voor de algemene bedrijfsvoering en visa of werkvergunningen, indien nodig, voor het personeel van Verkoper. De Koper verleent redelijke assistentie aan Verkoper bij het verkrijgen van dergelijke visa en werkvergunningen.

 

13.    Milieu-, gezondheids- en veiligheidszaken
13.1    Koper zorgt voor het behoud van veilige werkomstandigheden op locatie, inclusief en zonder beperking het implementeren van gepaste procedure betreffende gevaarlijke materialen, toegang tot besloten ruimtes en inschakeling en uitschakeling van voedingssystemen (elektrisch, mechanisch en hydraulisch) aan de hand van veilige en effectieve lock-out/tag-out-procedures (“LOTO”) inclusief fysieke LOTO of een gezamenlijk overeengekomen alternatieve methode.
13.2    De Koper adviseert de Verkoper tijdig schriftelijk over alle toepasbare locatie specifieke gezondheids-, veiligheids-, beveiligings- en milieuvereisten en -procedures.   Zonder de verantwoordelijkheden van Koper in artikel 13 te beperken heeft de Verkoper het recht maar niet de verplichting om van tijd tot tijd de toepasbare gezondheids-, veiligheids-, beveiligings- en milieudocumentatie, -procedures en -condities op locatie te controleren en inspecteren.

13.3    Als, naar de redelijke mening van Verkoper, de gezondheid, veiligheid of beveiliging van het personeel of de locatie in het gedrang komt of lijkt te komen door beveiligingsrisico's, terroristische activiteiten of dreigingen, de aanwezigheid of dreiging van blootstelling aan gevaarlijke materialen of onveilige werkomstandigheden, kan de Verkoper, in aanvulling op andere beschikbare rechten en remedies, een deel van of al zijn personeel evacueren van de locatie, uitvoering van de Overeenkomst of een deel daarvan opschorten en/of het werk extern uitvoeren/controleren. Al deze gebeurtenissen zullen gezien worden als een Overmacht gebeurtenis. Koper verleent redelijke assistentie bij een dergelijke evacuatie.

13.4    Bediening van apparatuur van de Koper is de verantwoordelijkheid van de Koper. Koper eist niet of laat personeel van de Verkoper apparatuur op locatie van Koper niet bedienen.

13.5    Koper stelt de medische faciliteiten en middelen op zijn locatie beschikbaar aan het personeel van Verkoper dat medische verzorging nodig heeft.

13.6    Verkoper heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de al bestaande conditie van apparatuur of locatie van de Koper. Voor Verkoper aanvangt met werkzaamheden op locatie, overhandigt Koper documentatie met daarin de aanwezigheid en conditie van gevaarlijke materialen die in of rond de apparatuur of locatie van de Koper bestaan en waarmee Verkoper in aanraking kan komen tijdens uitvoering van verplichtingen in de Overeenkomst. De Koper toont Verkoper industriële hygiëne- en milieucontrolegegevens betreffende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden of het personeel van de Verkoper op de locatie. De Koper houdt de Verkoper op de hoogte van een wijziging in dergelijke omstandigheden.

13.7    Verkoper stelt de Koper op de hoogte als een van de volgende zaken aan het licht komen: (i) omstandigheden op de locatie die materieel afwijken van die door de Koper bekend gemaakt, of (ii) voorheen onbekende fysieke omstandigheden op de locatie die materieel afwijken van omstandigheden die normaal gesproken heersen en algemeen aanvaard worden als inherent aan het werk of de kenmerken die voorzien zijn in de Overeenkomst.    Als dergelijke omstandigheden zorgen voor een stijging in de kosten van de Verkoper of de benodigde tijd voor uitvoering van een deel van de werkzaamheden in de Overeenkomst, dient een overeenkomstige aanpassing in prijs en planning gedaan te worden.

13.8    Als de Verkoper gevaarlijke materialen aantreft in de apparatuur of op de locatie van de Koper waarvoor speciale handelingen nodig zijn, is de Verkoper niet verplicht de werkzaamheden voort te zetten die aangetast zijn door de gevaarlijke omstandigheden. In een dergelijk geval lost de Koper de gevaarlijke omstandigheden op conform toepasbare wetten en regels zodat het werk van de Verkoper onder de Overeenkomst veilig voortgezet kan worden en de Verkoper heeft het recht op een overeenkomstige aanpassing van prijs en planning ter compensatie van een stijging in de kosten van de Verkoper of tijd die benodigd is voor de uitvoering van een deel van de werkzaamheden. De Koper dient alle gevaarlijke materialen die gebruikt, geproduceerd of gegenereerd worden tijdens het werk van de Verkoper op de locatie veilig te bewaren, transporteren en verwerken.

13.9    De Koper stelt Verkoper schadeloos voor alle claims, schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit of verband houden met gevaarlijke materialen die (i) aanwezig waren of zijn in de apparatuur of de locatie van de Koper voor aanvang van werkzaamheden door de Verkoper, (ii) onjuist verwerkt of verwijderd zijn door Koper of werknemers, agenten of onderaannemers van Koper of (iii) op locatie gebracht, gegenereerd, geproduceerd of losgelaten zijn door andere partijen dan de Verkoper.

 

14.    Wijzigingen
14.1    Elke Partij kan op ieder moment wijzigingen voorstellen aan de tijdsplanning of omvang van de Goederen en/of Diensten. De Verkoper is niet verplicht een wijziging door te voeren voordat beide partijen schriftelijk hebben ingestemd met de wijziging. Het schriftelijke wijzigingsdocument beschrijft de veranderingen in omvang en tijdsplanning en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in prijs en andere voorzieningen, als overeengekomen.
14.2    De omvang, contractprijs, tijdsplanning en andere voorwaarden worden overeenkomstig aangepast met de extra kosten en verplichtingen voor de Verkoper die voortvloeien uit een wijziging, na de offertedatum van Verkoper, in de locatie specifieke vereisten of procedures van de Koper, of in industriespecificaties, codes, standaards, toepasbare wetten of regels. Er wordt echter geen aanpassing gedaan op basis van een algemene wijziging in de productie- of reparatiefaciliteiten van de Verkoper na een wijziging in een wet of regel die van toepassing is op dergelijke faciliteiten. Tenzij anders overeengekomen door de partijen, wordt de prijs voor aanvullende werkzaamheden voortvloeiend uit dergelijke werkzaamheden berekend op basis van de tijd- en materiaaltarieven van Verkoper.

14.3    Het is acceptabel en wordt niet gezien als wijziging als Verkoper een product levert met een ander, vervangend of nieuw onderdeel of versienummer in vergelijking met het onderdeel of versienummer dat vermeld is in de Overeenkomst.

 

15.    Beperking van aansprakelijkheid
15.1    Behalve in geval van Grove Fout of Fraude kan de totale aansprakelijkheid van Verkoper voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met de opstelling, uitvoering of niet-nakoming van de Overeenkomst, of Goederen en/of Diensten, niet hoger zijn dan (i) de contractprijs of (ii) als Koper meerdere orders onder de Overeenkomst plaatst, de prijs van iedere specifieke order voor alle claims die voortvloeien uit of met betrekking tot die order en (iii) tienduizend Euro’s (€10.000,=) voor alle claims die geen onderdeel zijn van een specifieke order.

15.2    Behalve in geval van Grove Fout of Fraude is Verkoper niet aansprakelijk voor winst- of inkomstenderving, verlies van gebruik van apparatuur of systemen, onderbreking van bedrijfsvoering, kosten voor vervangende voeding, kapitaalkosten, kosten voor uitvaltijden, verhoogde operationele kosten, speciale, gevolg-, incidentele, indirecte of punitieve schade, of claims van klanten van de Koper voor een van de voorgaande soorten schades.

15.3    Alle aansprakelijkheid van de Verkoper eindigt na beëindiging van de toepasbare garantieperiode, op voorwaarde dat de Koper het recht heeft, zoals geldig in deze Overeenkomst, een vóór die datum ontstane vordering kan instellen in een gerechtelijke of arbitrageprocedure, met inachtneming van het artikel inzake geschillenbeslechting bepaalde, vóór het einde van de wettelijke verjaringstermijn, doch in geen geval later dan één jaar na afloop van de betreffende garantietermijn.

15.4    Verkoper is niet aansprakelijk voor advies of assistentie dat niet ingevolge de Overeenkomst verplicht is

15.5    Als Koper Goederen en/of Diensten levert aan een derde partij, of Goederen en/of Diensten gebruikt in een installatie in eigendom van een derde partij, (i) stelt Koper de Verkoper schadeloos tegen alle claims door, en aansprakelijkheid jegens, dergelijke derde partij boven de beperkingen die gesteld zijn in artikel 15, of (ii) eist dat de derde partij akkoord gaat met, ten voordele van en uitvoerbaar door Verkoper, het feit gebonden te zijn aan alle beperkingen in dit artikel 15.

15.6    Voor de doelstellingen in dit artikel 15 betekent de term "Verkoper" Verkoper en diens gelieerde maatschappijen,  onderaannemers en toeleveranciers, alsmede hun vertegenwoordigers en werknemers, zowel ieder afzonderlijk als tezamen. De beperkingen in dit artikel 15 zijn van toepassing, ongeacht of een claim is gebaseerd op Overeenkomst, garantie, schadeloosstelling, onrechtmatige daad/extra-contractuele aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, en overschrijft andere conflicterende voorwaarden, met uitzondering van de mate waarin dergelijke voorwaarden de aansprakelijkheid van de Verkoper verder beperken.

 

16.    Toepasselijk recht en oplossen van geschillen
16.1    Op de Overeenkomst is (i) Nederlands recht van toepassing indien de goederen en/of diensten geleverd worden in Nederland, of (ii) België in alle andere gevallen (het “Toepasselijk Recht”). Als de Overeenkomst de verkoop van Goederen omvat en de Koper zich buiten het land van de Verkoper bevindt, is het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van toepassing.
16.2     Alle geschillen die ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst, inclusief een vraag betreffende het bestaan of de geldigheid ervan, dienen opgelost te worden in overeenstemming met dit artikel 16. Als een geschil niet opgelost wordt via onderhandelingen kunnen de partijen, door schriftelijke kennisgeving, het geschil verwijzen naar een vergadering van het gepaste senior management, te houden binnen twintig (20) werkdagen na schriftelijke kennisgeving. Als het geschil niet binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving is opgelost, of een latere datum als gezamenlijk overeengekomen, kunnen de partijen het geschil exclusief verwijzen naar arbitrage, als volgt: Het geschil wordt aanhangig gemaakt bij en volgens de regels van de International Chamber of Commerce (ICC). De zaak wordt toegewezen aan één arbiter tenzij het geschil een waarde heeft van meer dan US$ 5.000.000.=, in welk geval er drie arbiters worden aangesteld. Als er drie arbiters worden aangesteld, wijst elke Partij één arbiter aan, en benoemen deze twee een derde arbiter binnen dertig (30) dagen. Deze arbiter is de voorzitter. De plaats van arbitrage is Brussel, België  wanneer Belgisch Recht van toepassing is, of Den Haag, Nederland wanneer Nederlands Recht van toepassing is. De arbitrage vindt plaats in het Engels. Niettegenstaande de taal van de arbitrage is het toegestaan documenten en bewijsstukken in te dienen in het Engels, Nederlands, Duits en Frans. In het nemen van hun beslissing zullen de arbiters uitvoering geven aan de bedoeling van de partijen zoals vastgelegd in de Overeenkomst, en als er geen oplossing gevonden wordt in de Overeenkomst, passen zij het heersende recht van de Overeenkomst toe. De beslissing van de arbiter(s) is definitief en bindend voor beide partijen, en geen der partijen mag de beslissing aanvechten bij een rechtbank of andere autoriteit.
16.3     Niettegenstaande het bovenstaande, heeft elke Partij het recht op enig moment, naar eigen inzicht en zoals wettelijk voorzien, een procedure te starten in een rechtbank of competente instantie, onderhavig aan de voorwaarden in de Overeenkomst, om een contactverbod, dringende maatregel of vergelijkbare order te vorderen teneinde de vertrouwelijkheid zoals uiteengezet in artikel 6, en/of de beperkingen voor nucleaire toepassing zoals uiteengezet in paragraaf 19.1 af te dwingen of interim conservatoire maatregelen te vorderen. Geldelijke schadevergoedingen kunnen alleen worden verkregen via de procedure van paragraaf 16.2.

 

17.    Inspectie en fabriekstesten
De Verkoper past zijn normale kwaliteitscontroleprocedures toe bij het fabriceren van Goederen. De Verkoper probeert verzoeken door de Koper in te willigen om de fabriekstesten van Goederen bij te wonen, onderhavig aan gepaste toegangsbeperkingen, indien dergelijke bezoeken geregeld kunnen worden zonder vertraging aan de werkzaamheden.
18.    Software, verhuurde apparatuur, diagnostische Diensten op afstand, PCB-diensten
Als de Verkoper software levert aan Koper, dan is de bijlage voor softwarelicenties van kracht. Als de Verkoper apparatuur van de Verkoper verhuurt of gerelateerde Diensten levert aan Koper, inclusief het plaatsen van apparatuur van Verkoper op locatie van de Koper voor het leveren van externe Diensten, dan is de bijlage Verhuren van toepassing.   Als de Verkoper diagnostische Diensten op afstand levert aan Koper, dan is de bijlage voor diagnostische Diensten op afstand van kracht. Als de Verkoper PCB-diensten levert aan Koper, dan is de bijlage voor PCB-diensten van kracht. Als er een conflict bestaat tussen dit "Formulier ES104-NL (herz. 4): voorwaarden inzake de Verkoop en Verhuur van Goederen en de levering van Diensten” en de voorwaarden van een bijlage die is opgenomen conform dit artikel 18, dan hebben de voorwaarden in de bijlage voorrang met betrekking tot de toepasbare omvang.


 

19.    Algemene clausules
19.1    De door Verkoper verkochte Producten en Diensten mogen zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper niet worden gebruikt in verband met een nucleaire faciliteit of nucleaire activiteiten. Koper garandeert dat Koper de Producten en de Diensten niet voor deze doeleinden zal (doen) gebruiken, tenzij Verkoper daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. Ingeval de Goederen of de Diensten in strijd hiermee toch voor nucleaire doeleinden worden aangewend, is Verkoper (en diens moedermaatschappij, gelieerde maatschappijen, leveranciers en onderaannemers) niet aansprakelijk voor nucleaire schade of overige schade, letsel of besmetting en vrijwaart Koper Verkoper (en diens moedermaatschappij, gelieerde maatschappijen, leveranciers en onderaannemers) tegen elke aansprakelijkheid voor dergelijke schade, zulks onverminderd de overige aan Verkoper toekomende wettelijke en overige rechten. Eventuele toestemming van Verkoper voor dergelijk gebruik, zal in voorkomend geval steunen op aanvullende voorwaarden die voor Verkoper aanvaardbaar zijn ter bescherming tegen nucleaire aansprakelijkheid.

Verkoper kan zijn rechten en plichten onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, toekennen of noveren aan zijn dochterondernemingen of kan zijn schuldvorderingen onder de Overeenkomst toewijzen aan een partij zonder toestemming van de Koper. De Koper komt overeen alle documenten te ondertekenen die nodig zijn om de toewijzing of de novatie te voltooien. De Verkoper kan delen van de werkzaamheden uitbesteden, zolang de Verkoper er verantwoordelijk voor blijft. De delegatie of toewijzing door Koper van een deel of al zijn rechten of plichten in de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper (welke toestemming redelijkerwijs niet ingehouden wordt) is ongeldig.

19.2    Koper stelt Verkoper direct op de hoogte van een wijziging in eigendom van meer dan vijftig procent (50%) van het stemrecht van de Koper of van een meerderheidsbelang in de Koper. Als Koper nalaat dit te doen of Verkoper bezwaar heeft tegen de wijziging, kan de Verkoper (a) de Overeenkomst beëindigen, (b) van Koper eisen afdoende prestatiezekerheid te overleggen (inclusief maar niet beperkt tot betaling), en/of
(c) bijzondere toezichtsmaatregelen instellen betreffende de vertrouwelijke informatie van de Verkoper.

19.3    Als een Overeenkomst nietig of onafdwingbaar verklaard wordt, is dit niet van invloed op de rest van de Overeenkomst. Partijen zullen de nietige of onafdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die in belangrijke mate dezelfde praktische of economische werking heeft en wel geldig en afdwingbaar is.

19.4    De volgende artikelen blijven na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht Overeenkomst: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 en 19.

19.5    De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen. Geen enkele mondelinge of schriftelijke voorstelling of garantie die niet in de Overeenkomst is opgenomen, is voor een der partijen bindend.   Rechten, remedies en verplichtingen van Koper en Verkoper die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan Goederen en/of Diensten die verkocht worden onder de Overeenkomst zijn beperkt tot de rechten, remedies en verplichtingen die zijn vermeld in de Overeenkomst. Geen enkele aanpassing, wijziging, intrekking of verklaring van afstand is bindend voor een der partijen, tenzij hij schriftelijk overeengekomen is.

19.6    De Overeenkomst kan in veelvoud worden ondertekend, in welk geval de verschillende ondertekende exemplaren tezamen één overeenkomst vormen